Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

code johncms

  1. Cua

    Share Code Code Forum JohnCMS 7.1.0 PhieuBac by MrT98 7.1.0

    Mod từ JohnCMS 7.1.0 Sử dụng giao diện material Mod và tối ưu hóa tính năng cần thiết cho diễn đàn Chatbox, tin nhắn, thông báo autoload Trang cá nhân được thiết kế đẹp có thêm ảnh bìa Upload ảnh lên imgur Thêm một số bbcode play nhạc, video... Thêm smileys mới Mod reaction trong bài viết Thêm...
  2. Cua

    Share Share code Johncms V4u Phiên bản cũ 2017

    Share code Johncms V4u Phiên bản cũ 2017 nghe nói bị cuibapvh gì đó bug đc =)) Ảnh dưới là bản mới nhất :v vì lười setup lấy demo nhưng code demo cũng hơi giống bản mới. Download https://drive.google.com/file/d/1_G9HVttcBpRC-IrZrPbyHMdKubEKDYC6/view?usp=sharing
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks