Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách,
    Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

tin nhắn ma facebook

  1. Cua

    Tin Công Nghệ Vụ “tin nhắn ma” Facebook Messenger trở lại: Người dùng bị "sốc"

    Có nhiều lý do người dùng bỏ qua tin nhắn cũ trên Facebook như kỷ niệm xấu, chủ đề nhạy cảm… Dù bất cứ lý do nào đi chăng nữa thì việc tin nhắn cũ bất ngờ quay trở lại không phải là lý tưởng cho mọi người, thế nhưng đó là điều mà nhiều người dùng Facebook đang gặp phải. “Facebook của tôi đang...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks