Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Diễn Đàn VuiCode tạm thời chuyển xang tên miền mới là DienDanIT.NET. Bạn hãy truy cập bằng tên miền mới nhé!

Share Code like cmt bài viết

Tham gia
31/10/18
Bài viết
217
Lượt Thích
77
VNĐ
282
VNĐ
282
PHP:
<?php
set_time_limit(0);
error_reporting(0);
$token = ''; /*̉Bỏ Token Full Quyền Vào*/
$camsuc = 'LOVE'; /* icon cần thả nếu bạn muốn cảm súc là haha thì sửa lại lại : vd> $camsuc = 'LIKE'; thành $camsuc = 'HAHA' ( các cảm xúc cần chọn 'LIKE','WOW','LOVE','ANGRY','HAHA','SAD','PRIDE'*/
$limit = '10'; /* sô bài cần like & CMT*/
$post = json_decode(request('https://graph.facebook.com/me/home?fields=id,message,created_time,from&limit=' . $limit . '&access_token=' . $token), true); /* Get Data Post*/
$timelocpost = date('Y-m-d');
$logpost   = file_get_contents("log.txt");
for ($i = 0; $i < 100; $i++) {
  $idpost   = $post['data'][$i]['id'];
  #nếu bạn không thích bot vào ai đó, bỏ id người ta vào, tìm id ở https://findmyfbid.com/ có id rồi bỏ vào
  if ($idpost != '100003880469096' && $idpost != '' && $idpost != '' && $idpost != '' && $idpost != '' && $idpost != '' && $idpost != '' && $idpost != '' && $idpost != '' && $idpost != '' ) {
  $messagepost = $post['data'][$i]['message'];
  $time    = $post['data'][$i]['created_time'];
  $getinfo_user = json_decode(request('https://graph.facebook.com/' . $idpost . '?access_token=' . $token), true);
  $name = $getinfo_user["from"]["name"];
  /* Check time Post */
  if (strpos($time, $timelocpost) !== false) {
      /* Check trùng */
      if (strpos($logpost, $idpost) === FALSE) {
        /* Send Comment */
        $comment = 'Chào, ' . $name . '!' . "\n\n" . 'Đã xem và like';
        request('https://graph.fb.me/' . urlencode($idpost) . '/reactions?type=' . $camsuc . '&method=post&access_token=' . $token);
        $luulog = fopen("log.txt", "a");
        fwrite($luulog, $idpost . "\n");
        fclose($luulog);
      } else {
        echo 'CMT Thành Công';
      }
    }
    
  }
}
//đây là like bài viết
for ($i = 0; $i < 100; $i++) {
  $idpost   = $post['data'][$i]['id'];
  $time    = $post['data'][$i]['created_time'];
  /* Check time Post */
  if (strpos($time, $timelocpost) !== false) {
    /* Check hashtag */
      /* Check trùng */
      if (strpos($logpost, $idpost) === FALSE) {
        /* Send Comment */
        request('https://graph.facebook.com/' . urlencode($idpost) . '/comments?method=post&message=' . urlencode($comment) . '&access_token=' . $token);
        $luulog = fopen("log.txt", "a");
        fwrite($luulog, $idpost . "\n");
        fclose($luulog);
      } else {
        echo 'like thành công';
      }
  }
}
exec("php test.php"); /* Chạy lại file */
function request($url)
{
  if (!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL)) {
    return FALSE;
  }
  
  $options = array(
    CURLOPT_URL => $url,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => TRUE,
    CURLOPT_HEADER => FALSE,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => TRUE,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_USERAGENT => 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.87 Safari/537.36',
    CURLOPT_AUTOREFERER => TRUE,
    CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 15,
    CURLOPT_TIMEOUT => 15,
    CURLOPT_MAXREDIRS => 5,
    CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 2,
    CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0
  );
  
  $ch = curl_init();
  curl_setopt_array($ch, $options);
  $response = curl_exec($ch);
  $http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
  curl_close($ch);
  unset($options);
  return $http_code === 200 ? $response : FALSE;
}
?>
 
Tham gia
24/2/19
Bài viết
14
Lượt Thích
0
VNĐ
401
VNĐ
401
Mã:
exec("php test.php");
Đoạn chạy lại file để làm gì vậy bác.
 
Tham gia
9/1/19
Bài viết
3
Lượt Thích
1
VNĐ
80
VNĐ
80
có cách nào get grap data chỉ bài viết bạn bè thay vì toàn bộ newfeed không nhỉ
 
Top Bottom