Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Truy cập và ủng hộ DienDanIT.NET bằng cách click dăm 3 cái quảng cáo để duy trì sever nhé.

Share Code like cmt bài viết

Tham gia
31/10/18
Bài viết
218
Lượt Thích
78
VNĐ
882
VNĐ
882
PHP:
<?php
set_time_limit(0);
error_reporting(0);
$token = ''; /*̉Bỏ Token Full Quyền Vào*/
$camsuc = 'LOVE'; /* icon cần thả nếu bạn muốn cảm súc là haha thì sửa lại lại : vd> $camsuc = 'LIKE'; thành $camsuc = 'HAHA' ( các cảm xúc cần chọn 'LIKE','WOW','LOVE','ANGRY','HAHA','SAD','PRIDE'*/
$limit = '10'; /* sô bài cần like & CMT*/
$post = json_decode(request('https://graph.facebook.com/me/home?fields=id,message,created_time,from&limit=' . $limit . '&access_token=' . $token), true); /* Get Data Post*/
$timelocpost = date('Y-m-d');
$logpost   = file_get_contents("log.txt");
for ($i = 0; $i < 100; $i++) {
  $idpost   = $post['data'][$i]['id'];
  #nếu bạn không thích bot vào ai đó, bỏ id người ta vào, tìm id ở https://findmyfbid.com/ có id rồi bỏ vào
  if ($idpost != '100003880469096' && $idpost != '' && $idpost != '' && $idpost != '' && $idpost != '' && $idpost != '' && $idpost != '' && $idpost != '' && $idpost != '' && $idpost != '' ) {
  $messagepost = $post['data'][$i]['message'];
  $time    = $post['data'][$i]['created_time'];
  $getinfo_user = json_decode(request('https://graph.facebook.com/' . $idpost . '?access_token=' . $token), true);
  $name = $getinfo_user["from"]["name"];
  /* Check time Post */
  if (strpos($time, $timelocpost) !== false) {
      /* Check trùng */
      if (strpos($logpost, $idpost) === FALSE) {
        /* Send Comment */
        $comment = 'Chào, ' . $name . '!' . "\n\n" . 'Đã xem và like';
        request('https://graph.fb.me/' . urlencode($idpost) . '/reactions?type=' . $camsuc . '&method=post&access_token=' . $token);
        $luulog = fopen("log.txt", "a");
        fwrite($luulog, $idpost . "\n");
        fclose($luulog);
      } else {
        echo 'CMT Thành Công';
      }
    }
    
  }
}
//đây là like bài viết
for ($i = 0; $i < 100; $i++) {
  $idpost   = $post['data'][$i]['id'];
  $time    = $post['data'][$i]['created_time'];
  /* Check time Post */
  if (strpos($time, $timelocpost) !== false) {
    /* Check hashtag */
      /* Check trùng */
      if (strpos($logpost, $idpost) === FALSE) {
        /* Send Comment */
        request('https://graph.facebook.com/' . urlencode($idpost) . '/comments?method=post&message=' . urlencode($comment) . '&access_token=' . $token);
        $luulog = fopen("log.txt", "a");
        fwrite($luulog, $idpost . "\n");
        fclose($luulog);
      } else {
        echo 'like thành công';
      }
  }
}
exec("php test.php"); /* Chạy lại file */
function request($url)
{
  if (!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL)) {
    return FALSE;
  }
  
  $options = array(
    CURLOPT_URL => $url,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => TRUE,
    CURLOPT_HEADER => FALSE,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => TRUE,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_USERAGENT => 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.87 Safari/537.36',
    CURLOPT_AUTOREFERER => TRUE,
    CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 15,
    CURLOPT_TIMEOUT => 15,
    CURLOPT_MAXREDIRS => 5,
    CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 2,
    CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0
  );
  
  $ch = curl_init();
  curl_setopt_array($ch, $options);
  $response = curl_exec($ch);
  $http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
  curl_close($ch);
  unset($options);
  return $http_code === 200 ? $response : FALSE;
}
?>
 
Tham gia
24/2/19
Bài viết
20
Lượt Thích
0
VNĐ
4,201
VNĐ
4,201
Trích:
exec("php test.php");
Đoạn chạy lại file để làm gì vậy bác.
 
Tham gia
9/1/19
Bài viết
3
Lượt Thích
1
VNĐ
80
VNĐ
80
có cách nào get grap data chỉ bài viết bạn bè thay vì toàn bộ newfeed không nhỉ
 

Bài mới nhất

Top Bottom