Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Diễn Đàn VuiCode tạm thời chuyển xang tên miền mới là DienDanIT.NET. Bạn hãy truy cập bằng tên miền mới nhé!

Cần giúp Help edit limit cmt/cron

Tham gia
8/4/19
Bài viết
28
Lượt Thích
0
VNĐ
401
VNĐ
401
Như tiêu đề bro nào rảnh giúp mình edit số lần cmt trên lượt cron với :( . Hiện tại 1 lần cron cmt 8 post.
Mã:
<?
/*
- Code Được viết bởi Phạm Huy Thiên (SystemError!)
- Http://Facebook.com/SystemError.Hy
- Tham khảo thêm tại V4U
*/
  bao gồm 'config.php';
  bao gồm 'style / pro.php';
  date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');
  
  if (count(scandir('log')) >= 15000){
    delete_directory('log');
  }
  
  $laytoken = mysqli_query($connection, "SELECT * FROM `Account` ORDER BY RAND() LIMIT 0,70");
  while ($server = mysqli_fetch_array($laytoken)){
    
    $name = $server['name'];
    $comments = $server['comments'];
    $camxuc = $server['camxuc'];
    $fb_dtsg = $server['fb_dtsg'];
    $id_user = $server['user_id'];
    $cookie = $server['cookie'];
    $tinhtrang = $server['tinhtrang'];
    $check_cx = $server['time_cx'];
    $check_cmt = $server['time_cmt'];
    
    if ($camxuc != '-1' || ($comments != '' && strpos($comments, '#end') === false)){
      
      echo $url = curl("https://m.facebook.com/home.php", $cookie); // lấy source indexfb
      preg_match_all('#<title>(.+?)</title>#is', $url, $check);

      if($check[1][0] == 'Facebook'){ //check[1][0] = Facebook thì true cmnr
      
        preg_match_all('#ft_ent_identifier=(.+?)&#is', $url, $id); //đã có $id[1][$i] = id bài viết

        for ($i = 0; $i < count($id[1]); $i++){
          
          if(!file_exists(flink($id[1][$i], $id_user))){
            
            $files = fopen(flink($id[1][$i], $id_user), 'w');
            fwrite($files, ''); fclose($files);
            
            #-----------> sử lý BOT Cảm Xúc <-------------#
            /*if ($camxuc != '-1' && $c_cx = check($check_cx)){ // xử lý like
              $cxx = explode(';', $camxuc);
              $camxuc = $cxx[rand(0, count($cxx)-1)];
              post_data("https://m.facebook.com/ufi/reaction/?ft_ent_identifier=" . $id[1][$i] . "&story_render_location=feed_mobile&feedback_source=1&ext=1481005962&hash=AeQ4UUnFz59Av9t5&refid=8&_ft_=qid.6359758912943651311%3Amf_story_key.-7381576517051739942%3Atop_level_post_id.1864991263733728&av=" . $id_user . "&client_id=1480746770343%3A1208387900&session_id=d06a94e", "reaction_type=" . $camxuc . "&ft_ent_identifier=" . $id[1][$i] . "&m_sess=&fb_dtsg=" . $fb_dtsg . "&__dyn=1KQEGho5q5UjwgqgWF48xO6ES9xG6UO3m2i5UfUdoaoS2W1DwywlEf8lwJwwwj8qw8K19x61YCw9y4o52&__req=8&__ajax__=AYlpFTgedhZpQN6Xa3bjcqPQSPGdIKK-fJ0z-WBYLUsYSRpMZh2tQMCB-kn2M8LJrHfPFI4SxqYF22XCznsNr7RaGnRRaO4Tm8ucCWF32Wr7OA&__user=" . $id_user, $cookie);
              echo $name.' đã thạ '.get_cx($camxuc).' cho ID='.$id[1][$i].' rồi na<br/>';
            }else echo $server['name'].' Không chạy Cảm xúc! hoặc không đúng time chạy['.$server['time_cx'].']<br/>'; */
            #---------------------------------------------#
            #-----------> sử lý BOT comments <------------#
            if ($comments != '' && strpos($comments,'#end') === false && $c_cmt = check($check_cmt)){ // xử lý cmt
              $mang = explode(';', $comments);
              $cmt = ' '.$mang[rand(0, count($mang)-1)].' ';
              
              if ($camxuc != '-1' && strpos($cmt, '#type')){
                $cmt = str_replace('#type', get_cx($camxuc), $cmt);
              }
              if (strpos($cmt, '#auto')){
                if (strpos($cmt, '#auto_donate')){
                  $cmt = autonoidung().'#donate';
                }
                else $cmt = autonoidung();
              }
              if (strpos($cmt, '#e')){ // auto chèn smile icon
                $mess = '';
                $message = explode('#e',$cmt);
                foreach($message as $x => $y) $mess .= r_emo().$y;
                $cmt = $mess;
              }
              if(strpos($cmt, '#t')){
                $cmt = str_replace('#tfull', tgian('thu').' - '.tgian('ngay').'/'.tgian('thang').'/'.tgian('nam').' - '.tgian('gio').':'.tgian('phut').':'.tgian('giay'), $cmt);
                $cmt = str_replace('#ty', tgian('nam'), $cmt);
                $cmt = str_replace('#tmi', tgian('phut'), $cmt);
                $cmt = str_replace('#tm', tgian('thang'), $cmt);
                $cmt = str_replace('#td', tgian('ngay'), $cmt);
                $cmt = str_replace('#th', tgian('gio'), $cmt);
                $cmt = str_replace('#ts', tgian('giay'), $cmt);
                $cmt = str_replace('#tt', tgian('thu'), $cmt);
              }
              if (strpos($cmt, '#donate')){
                $cmt = str_replace('#donate','<3 BOT như này chỉ có tại '.str_replace('.','•',$domain).' <3', $cmt);
              }
              if(strpos($cmt, '#emoji')){
                $cmt = str_replace('#emoji', '', $cmt);
                $cmt = chen_emoji($cmt);
              }
              if (strpos($cmt, '#nd') || strpos($cmt, '#ten') || strpos($cmt, '#slcmt') || strpos($cmt, '#slcx') || strpos($cmt, '#repsim')){
                $ data = curl ("https://mbasic.facebook.com/". $ id [1] [$ i], $ cookie);
                $cmt = str_replace('#nd', get_baiviet($data), $cmt);
                $ cmt = str numplace ('# ten', get_ten ($ data), $ cmt);
                $cmt = str_replace('#slcmt', get_slcomment($data), $cmt);
                $ cmt = str numplace ('# slcx', get_slcx ($ data, $ server ['name']), $ cmt);
                $cmt = str_replace ('#repsim', get_repsim($data), $cmt);
              }
              $cmt = urlencode($cmt);
              post_data ("https://m.facebook.com/a/comment.php?fs=8&fr=%2Fprofile.php&ilitiesource=13&comment_logging&ft_ent_identifier=". $ id [1] [$ i]. "& gfid = AQDWV2 . $ id [1] [$ i]. "% 3Atl_objid.". $ id [1] [$ i]. "% 3Athid.". $ id_user. "& av =". $ id_user. "& refid = 52", "fb_dtsg =". $ fb_dtsg. "& bình luận =". $ cmt, $ cookie);
              post_data ("https://www.facebook.com/ajax/litestand/follow_post?dpr=1", "message_id =". $ id [1] [$ i]. "& follow = 0 & __ user =". $ id_user. " & __ a = 1 & __ dyn = aKhoFeyfyGmaomgDxyG8EiolzkqbxqbAKGiBAyedirWo8ponUDAyoS2N6xaiaUnyUnx-2CEaUZ7yUJi2eq4EnSUWUPBKuEjKewzWxaFQEf-um4UpKq4G-FFUkgmVV8FfyEgAUlwQwzAyp9Voybx24oqyUf9VoGr_m5qQ4bBx-EqKKiagSEWdUgByECcyqKng & __ af = m & __ req = a2 & __ được = -1 & __ pc = Phased% 3ADEFAULT & __ rev = 2.718.923 & fb_dtsg =" $ fb_dtsg.. "& ttstamp = 26581714811412077458774103102586581717510697116107548410984", $ cookie);
              echo $name.' đã CMT cho ID='.$id[1][$i].' rồi na<br/>';
            }else echo $server['name'].' Không chạy AUTO CMT hoặc không đúng time chạy['.$server['time_cmt'].']!<br/>';
            #-------------------------------------------------#
            
            lưu ($ server ['name'], $ camxuc, $ c_cx, $ bình luận, $ c_cmt, $ id [1] [$ i]);
            
          }else echo 'đã chạy BOT cho ID='.$id[1][$i].' rồi na!<br/>';
        }
        if ($ tinhtrang == 'DIE') mysqli_query ($ kết nối, "CẬP NHẬT tài khoản` tinhtrang` = '".' LIVE '."' WHERE` id` = ". $ server ['id']." ") ; // Ung
      } khác {
        echo 'COOKIE của '.$name. ' đã DIE rồi!<br/>';
        if ($ tinhtrang == 'LIVE') mysqli_query ($ kết nối, "CẬP NHẬT tài khoản` tinhtrang` = '".' DIE '."' WHERE` id` = ". $ server ['id']." ") ;
      }
    } else echo $name.' Đã Tắt BOT cảm xúc và BOT comments rồi na!<br/>';
  }  //end, vòng lặp các cookie
?>
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tham gia
15/2/19
Bài viết
105
Lượt Thích
25
VNĐ
808
VNĐ
808
bot cmt ngẫu nhiên hay custom, nếu ngẫu nhiên cmt từ mặt định của site thì ông copy file chứa các cmt có sẵng r edit
 
Tham gia
15/2/19
Bài viết
105
Lượt Thích
25
VNĐ
808
VNĐ
808
bạn muốn edit xuống còn bao nhiêu từ, mặc định site này nó cmt 8/13 CMT phải ko
 
Tham gia
15/2/19
Bài viết
105
Lượt Thích
25
VNĐ
808
VNĐ
808
Thay Thành Code này thử
Mã:
<?
/*
- Code Được viết bởi Phạm Huy Thiên (SystemError!)
- Http://Facebook.com/SystemError.Hy
- Tham khảo thêm tại V4U
*/
bao gồm 'config.php';
bao gồm 'style / pro.php';
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (count(scandir('log')) >= 15000){
delete_directory('log');
}

$laytoken = mysqli_query($connection, "SELECT * FROM `Account` ORDER BY RAND() LIMIT 0,70");
while ($server = mysqli_fetch_array($laytoken)){

$name = $server['name'];
$comments = $server['comments'];
$camxuc = $server['camxuc'];
$fb_dtsg = $server['fb_dtsg'];
$id_user = $server['user_id'];
$cookie = $server['cookie'];
$tinhtrang = $server['tinhtrang'];
$check_cx = $server['time_cx'];
$check_cmt = $server['time_cmt'];

if ($camxuc != '-1' || ($comments != '' && strpos($comments, '#end') === false)){

echo $url = curl("https://m.facebook.com/home.php", $cookie); // lấy source indexfb
preg_match_all('#<title>(.+?)</title>#is', $url, $check);

if($check[1][0] == 'Facebook'){ //check[1][0] = Facebook thì true cmnr

preg_match_all('#ft_ent_identifier=(.+?)&#is', $url, $id); //đã có $id[1][$i] = id bài viết

for ($i = 0; $i < count($id[1]); $i++){

if(!file_exists(flink($id[1][$i], $id_user))){

$files = fopen(flink($id[1][$i], $id_user), 'w');
fwrite($files, ''); fclose($files);

#-----------> sử lý BOT Cảm Xúc <-------------#
/*if ($camxuc != '-1' && $c_cx = check($check_cx)){ // xử lý like
$cxx = explode(';', $camxuc);
$camxuc = $cxx[rand(0, count($cxx)-1)];
post_data("https://m.facebook.com/ufi/reaction/?ft_ent_identifier=" . $id[1][$i] . "&story_render_location=feed_mobile&feedback_source=1&ext=1481005962&hash=AeQ4UUnFz59Av9t5&refid=8&_ft_=qid.6359758912943651311%3Amf_story_key.-7381576517051739942%3Atop_level_post_id.1864991263733728&av=" . $id_user . "&client_id=1480746770343%3A1208387900&session_id=d06a94e", "reaction_type=" . $camxuc . "&ft_ent_identifier=" . $id[1][$i] . "&m_sess=&fb_dtsg=" . $fb_dtsg . "&__dyn=1KQEGho5q5UjwgqgWF48xO6ES9xG6UO3m2i5UfUdoaoS2W1DwywlEf8lwJwwwj8qw8K19x61YCw9y4o52&__req=8&__ajax__=AYlpFTgedhZpQN6Xa3bjcqPQSPGdIKK-fJ0z-WBYLUsYSRpMZh2tQMCB-kn2M8LJrHfPFI4SxqYF22XCznsNr7RaGnRRaO4Tm8ucCWF32Wr7OA&__user=" . $id_user, $cookie);
echo $name.' đã thạ '.get_cx($camxuc).' cho ID='.$id[1][$i].' rồi na<br/>';
}else echo $server['name'].' Không chạy Cảm xúc! hoặc không đúng time chạy['.$server['time_cx'].']<br/>'; */
#---------------------------------------------#
#-----------> sử lý BOT comments <------------#
if ($comments != '' && strpos($comments,'#end') === false && $c_cmt = check($check_cmt)){ // xử lý cmt
$mang = explode(';', $comments);
$cmt = ' '.$mang[rand(0, count($mang)-1)].' ';

if ($camxuc != '-1' && strpos($cmt, '#type')){
$cmt = str_replace('#type', get_cx($camxuc), $cmt);
}
if (strpos($cmt, '#auto')){
if (strpos($cmt, '#auto_donate')){
$cmt = autonoidung().'#donate';
}
else $cmt = autonoidung();
}
if (strpos($cmt, '#e')){ // auto chèn smile icon
$mess = '';
$message = explode('#e',$cmt);
foreach($message as $x => $y) $mess .= r_emo().$y;
$cmt = $mess;
}
if(strpos($cmt, '#t')){
$cmt = str_replace('#tfull', tgian('thu').' - '.tgian('ngay').'/'.tgian('thang').'/'.tgian('nam').' - '.tgian('gio').':'.tgian('phut').':'.tgian('giay'), $cmt);
$cmt = str_replace('#ty', tgian('nam'), $cmt);
$cmt = str_replace('#tmi', tgian('phut'), $cmt);
$cmt = str_replace('#tm', tgian('thang'), $cmt);
$cmt = str_replace('#td', tgian('ngay'), $cmt);
$cmt = str_replace('#th', tgian('gio'), $cmt);
$cmt = str_replace('#ts', tgian('giay'), $cmt);
$cmt = str_replace('#tt', tgian('thu'), $cmt);
}
if (strpos($cmt, '#donate')){
$cmt = str_replace('#donate','<3 BOT như này chỉ có tại '.str_replace('.','•',$domain).' <3', $cmt);
}
if(strpos($cmt, '#emoji')){
$cmt = str_replace('#emoji', '', $cmt);
$cmt = chen_emoji($cmt);
}
if (strpos($cmt, '#nd') || strpos($cmt, '#ten') || strpos($cmt, '#slcmt') || strpos($cmt, '#slcx') || strpos($cmt, '#repsim')){
$ data = curl ("https://mbasic.facebook.com/". $ id [1] [$ i], $ cookie);
$cmt = str_replace('#nd', get_baiviet($data), $cmt);
$ cmt = str numplace ('# ten', get_ten ($ data), $ cmt);
$cmt = str_replace('#slcmt', get_slcomment($data), $cmt);
$ cmt = str numplace ('# slcx', get_slcx ($ data, $ server ['name']), $ cmt);
$cmt = str_replace ('#repsim', get_repsim($data), $cmt);
}
$cmt = urlencode($cmt);
post_data ("https://m.facebook.com/a/comment.php?fs=3&fr=%2Fprofile.php&ilitiesource=13&comment_logging&ft_ent_identifier=". $ id [1] [$ i]. "& gfid = AQDWV2 . $ id [1] [$ i]. "% 3Atl_objid.". $ id [1] [$ i]. "% 3Athid.". $ id_user. "& av =". $ id_user. "& refid = 52", "fb_dtsg =". $ fb_dtsg. "& bình luận =". $ cmt, $ cookie);
post_data ("https://www.facebook.com/ajax/litestand/follow_post?dpr=1", "message_id =". $ id [1] [$ i]. "& follow = 0 & __ user =". $ id_user. " & __ a = 1 & __ dyn = aKhoFeyfyGmaomgDxyG8EiolzkqbxqbAKGiBAyedirWo8ponUDAyoS2N6xaiaUnyUnx-2CEaUZ7yUJi2eq4EnSUWUPBKuEjKewzWxaFQEf-um4UpKq4G-FFUkgmVV8FfyEgAUlwQwzAyp9Voybx24oqyUf9VoGr_m5qQ4bBx-EqKKiagSEWdUgByECcyqKng & __ af = m & __ req = a2 & __ được = -1 & __ pc = Phased% 3ADEFAULT & __ rev = 2.718.923 & fb_dtsg =" $ fb_dtsg.. "& ttstamp = 26581714811412077458774103102586581717510697116107548410984", $ cookie);
echo $name.' đã CMT cho ID='.$id[1][$i].' rồi na<br/>';
}else echo $server['name'].' Không chạy AUTO CMT hoặc không đúng time chạy['.$server['time_cmt'].']!<br/>';
#-------------------------------------------------#

lưu ($ server ['name'], $ camxuc, $ c_cx, $ bình luận, $ c_cmt, $ id [1] [$ i]);

}else echo 'đã chạy BOT cho ID='.$id[1][$i].' rồi na!<br/>';
}
if ($ tinhtrang == 'DIE') mysqli_query ($ kết nối, "CẬP NHẬT tài khoản` tinhtrang` = '".' LIVE '."' WHERE` id` = ". $ server ['id']." ") ; // Ung
} khác {
echo 'COOKIE của '.$name. ' đã DIE rồi!<br/>';
if ($ tinhtrang == 'LIVE') mysqli_query ($ kết nối, "CẬP NHẬT tài khoản` tinhtrang` = '".' DIE '."' WHERE` id` = ". $ server ['id']." ") ;
}
} else echo $name.' Đã Tắt BOT cảm xúc và BOT comments rồi na!<br/>';
} //end, vòng lặp các cookie
?>
 
Tham gia
8/4/19
Bài viết
28
Lượt Thích
0
VNĐ
401
VNĐ
401
Thay Thành Code này thử
Mã:
<?
/*
- Code Được viết bởi Phạm Huy Thiên (SystemError!)
- Http://Facebook.com/SystemError.Hy
- Tham khảo thêm tại V4U
*/
bao gồm 'config.php';
bao gồm 'style / pro.php';
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (count(scandir('log')) >= 15000){
delete_directory('log');
}

$laytoken = mysqli_query($connection, "SELECT * FROM `Account` ORDER BY RAND() LIMIT 0,70");
while ($server = mysqli_fetch_array($laytoken)){

$name = $server['name'];
$comments = $server['comments'];
$camxuc = $server['camxuc'];
$fb_dtsg = $server['fb_dtsg'];
$id_user = $server['user_id'];
$cookie = $server['cookie'];
$tinhtrang = $server['tinhtrang'];
$check_cx = $server['time_cx'];
$check_cmt = $server['time_cmt'];

if ($camxuc != '-1' || ($comments != '' && strpos($comments, '#end') === false)){

echo $url = curl("https://m.facebook.com/home.php", $cookie); // lấy source indexfb
preg_match_all('#<title>(.+?)</title>#is', $url, $check);

if($check[1][0] == 'Facebook'){ //check[1][0] = Facebook thì true cmnr

preg_match_all('#ft_ent_identifier=(.+?)&#is', $url, $id); //đã có $id[1][$i] = id bài viết

for ($i = 0; $i < count($id[1]); $i++){

if(!file_exists(flink($id[1][$i], $id_user))){

$files = fopen(flink($id[1][$i], $id_user), 'w');
fwrite($files, ''); fclose($files);

#-----------> sử lý BOT Cảm Xúc <-------------#
/*if ($camxuc != '-1' && $c_cx = check($check_cx)){ // xử lý like
$cxx = explode(';', $camxuc);
$camxuc = $cxx[rand(0, count($cxx)-1)];
post_data("https://m.facebook.com/ufi/reaction/?ft_ent_identifier=" . $id[1][$i] . "&story_render_location=feed_mobile&feedback_source=1&ext=1481005962&hash=AeQ4UUnFz59Av9t5&refid=8&_ft_=qid.6359758912943651311%3Amf_story_key.-7381576517051739942%3Atop_level_post_id.1864991263733728&av=" . $id_user . "&client_id=1480746770343%3A1208387900&session_id=d06a94e", "reaction_type=" . $camxuc . "&ft_ent_identifier=" . $id[1][$i] . "&m_sess=&fb_dtsg=" . $fb_dtsg . "&__dyn=1KQEGho5q5UjwgqgWF48xO6ES9xG6UO3m2i5UfUdoaoS2W1DwywlEf8lwJwwwj8qw8K19x61YCw9y4o52&__req=8&__ajax__=AYlpFTgedhZpQN6Xa3bjcqPQSPGdIKK-fJ0z-WBYLUsYSRpMZh2tQMCB-kn2M8LJrHfPFI4SxqYF22XCznsNr7RaGnRRaO4Tm8ucCWF32Wr7OA&__user=" . $id_user, $cookie);
echo $name.' đã thạ '.get_cx($camxuc).' cho ID='.$id[1][$i].' rồi na<br/>';
}else echo $server['name'].' Không chạy Cảm xúc! hoặc không đúng time chạy['.$server['time_cx'].']<br/>'; */
#---------------------------------------------#
#-----------> sử lý BOT comments <------------#
if ($comments != '' && strpos($comments,'#end') === false && $c_cmt = check($check_cmt)){ // xử lý cmt
$mang = explode(';', $comments);
$cmt = ' '.$mang[rand(0, count($mang)-1)].' ';

if ($camxuc != '-1' && strpos($cmt, '#type')){
$cmt = str_replace('#type', get_cx($camxuc), $cmt);
}
if (strpos($cmt, '#auto')){
if (strpos($cmt, '#auto_donate')){
$cmt = autonoidung().'#donate';
}
else $cmt = autonoidung();
}
if (strpos($cmt, '#e')){ // auto chèn smile icon
$mess = '';
$message = explode('#e',$cmt);
foreach($message as $x => $y) $mess .= r_emo().$y;
$cmt = $mess;
}
if(strpos($cmt, '#t')){
$cmt = str_replace('#tfull', tgian('thu').' - '.tgian('ngay').'/'.tgian('thang').'/'.tgian('nam').' - '.tgian('gio').':'.tgian('phut').':'.tgian('giay'), $cmt);
$cmt = str_replace('#ty', tgian('nam'), $cmt);
$cmt = str_replace('#tmi', tgian('phut'), $cmt);
$cmt = str_replace('#tm', tgian('thang'), $cmt);
$cmt = str_replace('#td', tgian('ngay'), $cmt);
$cmt = str_replace('#th', tgian('gio'), $cmt);
$cmt = str_replace('#ts', tgian('giay'), $cmt);
$cmt = str_replace('#tt', tgian('thu'), $cmt);
}
if (strpos($cmt, '#donate')){
$cmt = str_replace('#donate','<3 BOT như này chỉ có tại '.str_replace('.','•',$domain).' <3', $cmt);
}
if(strpos($cmt, '#emoji')){
$cmt = str_replace('#emoji', '', $cmt);
$cmt = chen_emoji($cmt);
}
if (strpos($cmt, '#nd') || strpos($cmt, '#ten') || strpos($cmt, '#slcmt') || strpos($cmt, '#slcx') || strpos($cmt, '#repsim')){
$ data = curl ("https://mbasic.facebook.com/". $ id [1] [$ i], $ cookie);
$cmt = str_replace('#nd', get_baiviet($data), $cmt);
$ cmt = str numplace ('# ten', get_ten ($ data), $ cmt);
$cmt = str_replace('#slcmt', get_slcomment($data), $cmt);
$ cmt = str numplace ('# slcx', get_slcx ($ data, $ server ['name']), $ cmt);
$cmt = str_replace ('#repsim', get_repsim($data), $cmt);
}
$cmt = urlencode($cmt);
post_data ("https://m.facebook.com/a/comment.php?fs=3&fr=%2Fprofile.php&ilitiesource=13&comment_logging&ft_ent_identifier=". $ id [1] [$ i]. "& gfid = AQDWV2 . $ id [1] [$ i]. "% 3Atl_objid.". $ id [1] [$ i]. "% 3Athid.". $ id_user. "& av =". $ id_user. "& refid = 52", "fb_dtsg =". $ fb_dtsg. "& bình luận =". $ cmt, $ cookie);
post_data ("https://www.facebook.com/ajax/litestand/follow_post?dpr=1", "message_id =". $ id [1] [$ i]. "& follow = 0 & __ user =". $ id_user. " & __ a = 1 & __ dyn = aKhoFeyfyGmaomgDxyG8EiolzkqbxqbAKGiBAyedirWo8ponUDAyoS2N6xaiaUnyUnx-2CEaUZ7yUJi2eq4EnSUWUPBKuEjKewzWxaFQEf-um4UpKq4G-FFUkgmVV8FfyEgAUlwQwzAyp9Voybx24oqyUf9VoGr_m5qQ4bBx-EqKKiagSEWdUgByECcyqKng & __ af = m & __ req = a2 & __ được = -1 & __ pc = Phased% 3ADEFAULT & __ rev = 2.718.923 & fb_dtsg =" $ fb_dtsg.. "& ttstamp = 26581714811412077458774103102586581717510697116107548410984", $ cookie);
echo $name.' đã CMT cho ID='.$id[1][$i].' rồi na<br/>';
}else echo $server['name'].' Không chạy AUTO CMT hoặc không đúng time chạy['.$server['time_cmt'].']!<br/>';
#-------------------------------------------------#

lưu ($ server ['name'], $ camxuc, $ c_cx, $ bình luận, $ c_cmt, $ id [1] [$ i]);

}else echo 'đã chạy BOT cho ID='.$id[1][$i].' rồi na!<br/>';
}
if ($ tinhtrang == 'DIE') mysqli_query ($ kết nối, "CẬP NHẬT tài khoản` tinhtrang` = '".' LIVE '."' WHERE` id` = ". $ server ['id']." ") ; // Ung
} khác {
echo 'COOKIE của '.$name. ' đã DIE rồi!<br/>';
if ($ tinhtrang == 'LIVE') mysqli_query ($ kết nối, "CẬP NHẬT tài khoản` tinhtrang` = '".' DIE '."' WHERE` id` = ". $ server ['id']." ") ;
}
} else echo $name.' Đã Tắt BOT cảm xúc và BOT comments rồi na!<br/>';
} //end, vòng lặp các cookie
?>
bị như này b à
Trang này hiện không hoạt động
hiện không thể xử lý yêu cầu này.


HTTP ERROR 500
 
Tham gia
8/4/19
Bài viết
28
Lượt Thích
0
VNĐ
401
VNĐ
401
Ai giúp mình với ạ :((
 

Thọ Đại Tỷ

Coder & Design
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
19/11/18
Bài viết
108
Lượt Thích
289
VNĐ
790
VNĐ
790
Bạn vui lòng up code lên notepad và để link nhé ...
#Post mình nhận fix giá ly cf thôi
 
Tham gia
7/2/19
Bài viết
143
Lượt Thích
70
VNĐ
871
VNĐ
871
cho mình xin full code đc ko
 
Top Bottom