Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Share Share code đánh giá có nội dung lên fanpage facebook

Tham gia
5/11/18
Bài viết
303
Lượt Thích
357
VNĐ
6,204
VNĐ
6,204
Mih dùng code này để chạy dịch vụ đánh giá page có nội dung đã lâu nên giờ không dùng nữa các bạn có thể code lại để nhập số lượng lớn nhé, mình không share code full chỉ share cái cần thiết lên rồi các bạn thíc code như nào tùy mỗi người, đây là code nhé !

<?php
session_start();
$cookie= 'dán cookie ở đây';
if($cookie){
$rate = '5';
$noidung = 'nội dung đánh giá';
$uid = 'uid chứa token';
$idpage= 'idpage';
$url = curl("
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
".$idpage."/reviews",$cookie);
if(preg_match('#name="fb_dtsg" value="(.+?)"#is',$url, $_puaru))
{
$fb_dtsg = $_puaru[1];
}
else{
echo'ERROR';
}
post_data("
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
","fb_dtsg=".$fb_dtsg."&id=".$idpage."&ref=page_review_tab&id_to_replace=&source=11&rating=".$rate."&note_message=".urlencode($noidung)."&audience[8787770733][value]=80&done_button=1&__user=".$uid."&__a=1&__dyn=5V4cjJKcFoHxp2u5bGyai9FxqeCwDKEyGgS8VpQC-CGgqx-5RzoaqhEnUF7yWCHxCEjCyEnCQ22cyWDyUJu9x2axuF8WVpeuUG4WgPxWi5WDokzUhyKdyUrBJ4hfzLhebx11rDAyF8O49e5ode5poG9J4y8GudAx6czocom-9xfAUCqQm6EvGfCCgWrx2-9yEoDgjxmul3opAxOdyFE-5oV6x6WLBx11yhu9K9BmFpEHEyOKEZd0xkHy89V8KVF8-8gOnQFETwPxC4eby9o_WUWiQmUS4oBeEWbAzd2aQnByLHyF-23Rh8GmmiChz9C8xGh4yESQ9BK4pUV1bCxe9yEgCzkq9yu44aGGDz98pz9F6il4g&__req=bl&__be=1&__pc=PHASED%3ADEFAULT&__rev=3882899&jazoest=26581698910887857110999100665865817088100104771068811774114&__spin_r=3882899&__spin_b=trunk&__spin_t=1525658197",$cookie);
} else {
echo 'ERROR';
}
function curl($url,$cookie)
{
$ch = @curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
$head[] = "Connection: keep-alive";
$head[] = "Keep-Alive: 300";
$head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
$head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14');
curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, '');
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Expect:'
));
$page = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $page;
}
function post_data($site,$data,$cookie){
$datapost = curl_init();
$headers = array("Expect:");
curl_setopt($datapost, CURLOPT_URL, $site);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_TIMEOUT, 40000);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_HEADER, TRUE);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36');
curl_setopt($datapost, CURLOPT_POST, TRUE);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_COOKIE,$cookie);
ob_start();
return curl_exec ($datapost);
ob_end_clean();
curl_close ($datapost);
unset($datapost);
} ?>
 
Top Bottom