Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Diễn Đàn VuiCode tạm thời chuyển xang tên miền mới là DienDanIT.NET. Bạn hãy truy cập bằng tên miền mới nhé!

Share Share code đánh giá có nội dung lên fanpage facebook

Tham gia
5/11/18
Bài viết
260
Lượt Thích
272
VNĐ
1,004
VNĐ
1,004
Mih dùng code này để chạy dịch vụ đánh giá page có nội dung đã lâu nên giờ không dùng nữa các bạn có thể code lại để nhập số lượng lớn nhé, mình không share code full chỉ share cái cần thiết lên rồi các bạn thíc code như nào tùy mỗi người, đây là code nhé !

<?php
session_start();
$cookie= 'dán cookie ở đây';
if($cookie){
$rate = '5';
$noidung = 'nội dung đánh giá';
$uid = 'uid chứa token';
$idpage= 'idpage';
$url = curl("
Bạn không có quyền xem liên kết này Đăng nhập hoặc Đăng ký.
".$idpage."/reviews",$cookie);
if(preg_match('#name="fb_dtsg" value="(.+?)"#is',$url, $_puaru))
{
$fb_dtsg = $_puaru[1];
}
else{
echo'ERROR';
}
post_data("
Bạn không có quyền xem liên kết này Đăng nhập hoặc Đăng ký.
","fb_dtsg=".$fb_dtsg."&id=".$idpage."&ref=page_review_tab&id_to_replace=&source=11&rating=".$rate."&note_message=".urlencode($noidung)."&audience[8787770733][value]=80&done_button=1&__user=".$uid."&__a=1&__dyn=5V4cjJKcFoHxp2u5bGyai9FxqeCwDKEyGgS8VpQC-CGgqx-5RzoaqhEnUF7yWCHxCEjCyEnCQ22cyWDyUJu9x2axuF8WVpeuUG4WgPxWi5WDokzUhyKdyUrBJ4hfzLhebx11rDAyF8O49e5ode5poG9J4y8GudAx6czocom-9xfAUCqQm6EvGfCCgWrx2-9yEoDgjxmul3opAxOdyFE-5oV6x6WLBx11yhu9K9BmFpEHEyOKEZd0xkHy89V8KVF8-8gOnQFETwPxC4eby9o_WUWiQmUS4oBeEWbAzd2aQnByLHyF-23Rh8GmmiChz9C8xGh4yESQ9BK4pUV1bCxe9yEgCzkq9yu44aGGDz98pz9F6il4g&__req=bl&__be=1&__pc=PHASED%3ADEFAULT&__rev=3882899&jazoest=26581698910887857110999100665865817088100104771068811774114&__spin_r=3882899&__spin_b=trunk&__spin_t=1525658197",$cookie);
} else {
echo 'ERROR';
}
function curl($url,$cookie)
{
$ch = @curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
$head[] = "Connection: keep-alive";
$head[] = "Keep-Alive: 300";
$head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
$head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14');
curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, '');
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Expect:'
));
$page = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $page;
}
function post_data($site,$data,$cookie){
$datapost = curl_init();
$headers = array("Expect:");
curl_setopt($datapost, CURLOPT_URL, $site);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_TIMEOUT, 40000);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_HEADER, TRUE);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36');
curl_setopt($datapost, CURLOPT_POST, TRUE);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_COOKIE,$cookie);
ob_start();
return curl_exec ($datapost);
ob_end_clean();
curl_close ($datapost);
unset($datapost);
} ?>
 
Top Bottom