Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Truy cập và ủng hộ DienDanIT.NET bằng cách click dăm 3 cái quảng cáo để duy trì sever nhé.

Share Share code reg acc facebook dùng addon imacros

Tham gia
5/11/18
Bài viết
299
Lượt Thích
339
VNĐ
4,804
VNĐ
4,804

Đào Hữu Nhất

Thành Viên VIP
DienDanIT 2018
Tham gia
31/10/18
Bài viết
503
Lượt Thích
204
VNĐ
7,026
VNĐ
7,026
tình hình rất là tình hình :)) ae nào phát triển được thì phát triển thôi hehe :))

var duongdandatasource="C:\\Users\\namepc\\Documents\\iMacros\\Datasources";
iimPlay("#DeleteCookiefacebook.iim");
var modifyle2;
modifyle2="CODE:";
modifyle2+="SET !DATASOURCE C:\\Users\\namepc\\Documents\\iMacros\\Datasources\\modifyle.txt"+"\n";
modifyle2+="SET !DATASOURCE_LINE 1"+"\n";
modifyle2+="SET !EXTRACT {{!COL1}}"+"\n";
iimPlay(modifyle2);
var luachonmodifyle = iimGetLastExtract(1);
var min1 = 23; var max1 = 38; var randomNumber1 = Math.floor(Math.random() * (max1 - min1 + 1)) + min1;
var min2 = 888888; var max2 = 111111; var randomNumber2 = Math.floor(Math.random() * (max2 - min2 + 1)) + min2;
var randsdt = "+849"+ randomNumber1 +""+ randomNumber2;
iimDisplay(randsdt);
var randomvar3 = Math.floor(Math.random()*27 + 1);
iimSet("picture",randomvar3);
var randomvar1 = Math.floor(Math.random()*500 + 1);
iimSet("name",randomvar1);
var randomvar4 = Math.floor(Math.random()*9999999 + 1111111);
iimSet("sdt",randomvar4);
var letters = ['a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','w','x','y','z'];
var string = '';
for(var i = 0; i < 12; i++)
{
string += letters[parseInt(Math.random() * 25)]
};
iimSet("user",string);
var fbreg;
fbreg = "CODE:";
fbreg += "CLEAR" + "\n";
fbreg += "TAB CLOSEALLOTHERS" + "\n";
fbreg += "SET !TIMEOUT 20" + "\n";
fbreg += "SET !TIMEOUT_STEP 0" + "\n";
fbreg += "SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO" + "\n";
fbreg += "SET !EXTRACT NULL" + "\n";
fbreg += "SET !VAR8 NULL" + "\n";
fbreg += "SET !ERRORIGNORE YES" + "\n";
fbreg +="SET !DATASOURCE modifyle.txt"+"\n";
fbreg +="SET !DATASOURCE_LINE 1"+"\n";
fbreg +="SET !USERAGENT {{!COL1}}"+"\n";
fbreg += "SET !DATASOURCE fullname.csv" + "\n";
fbreg += "SET !DATASOURCE_LINE {{name}}" + "\n";
fbreg += "CLEAR" + "\n";
fbreg += "URL GOTO=[URL]https://m.facebook.com/r.php[/URL]" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=NAME:lastname CONTENT={{!COL1}}" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=NAME:firstname CONTENT={{!COl2}}" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=NAME:reg_email__ CONTENT={{sdt}}" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=LABEL FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=TXT:N?" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:RADIO FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=NAME:sex" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=ID:birthday_day CONTENT=15" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=ID:birthday_month CONTENT=10" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=ID:birthday_year CONTENT=1998" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=NAME:reg_passwd__ [email protected]" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=ID:day CONTENT=%13" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=ID:month CONTENT=%10" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=ID:year CONTENT=%1993" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=NAME:reg_passwd__ [email protected]" + "\n";
iimSet("name",randomvar1);
iimSet("sdt",randsdt);
iimSet("mail",string);
iimPlay(fbreg)
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=1");
window.document.getElementsByClassName("_54k8 _56bs _56b_ _56bv")[0].click();
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=0.5");
window.document.getElementsByClassName("_54k8 _56bs _56b_ _56bv")[0].click();
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=0.5");
window.document.getElementsByClassName("_54k8 _56bs _56b_ _56bv")[0].click();
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=0.5");
window.document.getElementsByClassName("_54k8 _56bs _56b_ _56bv")[0].click();
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=0.5");
window.document.getElementsByClassName("_54k8 _56bs _56b_ _56bv")[0].click();
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=5");
window.document.getElementsByClassName("_52jh _54k8 _56bs _56b_ _56bw _56bt")[0].click();
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=3");
if (/confirmemail/.test(window.location.href))
{
window.location.replace("/changeemail/");
}
// lấy mail
function getemail10(){
let url = "[URL]https://www.tempmailaddress.com/[/URL]";
let request = Components.classes["@mozilla.org/xmlextras/xmlhttprequest;1"]
.createInstance(Components.interfaces.nsIXMLHttpRequest);
request.onload = function(aEvent) {

emailaddress = aEvent.target.responseText;
emailaddress = emailaddress.slice(emailaddress.indexOf('<span id="email">')+17,emailaddress.length);
emailaddress = emailaddress.slice(0,emailaddress.indexOf('<'));


if(emailaddress.indexOf('@')>0)
{
next(emailaddress);
}else{
getemail10();
}

};
request.open("GET", url, false);
request.send(null);
};
getemail10();
iimDisplay(emailaddress);
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=1");
var mail;
mail = "CODE:";
mail += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:EMAIL FORM=ACTION:/setemail ATTR=NAME:new CONTENT={{mail}}" + "\n";
iimSet("mail",emailaddress);
iimPlay(mail)
window.document.getElementsByClassName("_54k8 _52jh _56bs _56b_ _56bx _56bu")[0].click();
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=3");
function getcode(){
let url = "[URL]https://www.tempmailaddress.com/window/id/2[/URL]";
let request = Components.classes["@mozilla.org/xmlextras/xmlhttprequest;1"]
.createInstance(Components.interfaces.nsIXMLHttpRequest);
request.onload = function(aEvent) {
code = aEvent.target.responseText;
code = code.slice(code.indexOf('<span id="predmet">')+19,code.length);
code = code.slice(0,code.indexOf(' là mã xác nháºn Facebook'));


}
request.open("GET", url, false);
request.send();
};
getcode();
iimDisplay(code);
function loadJQ() {
function loadScriptFromURL(url) {
var request = Components.classes['@mozilla.org/xmlextras/xmlhttprequest;1'].createInstance(Components.interfaces.nsIXMLHttpRequest),
async = false;
request.open('GET', url, async);
request.send();
if (request.status !== 200) {
var message = 'an error occurred while loading script at url: ' + url + ', status: ' + request.status;
iimDisplay(message);
return false;
}
eval(request.response);
return true;
}
loadScriptFromURL('[URL]https://www.dropbox.com/s/47cj0fqxnsijm2n/jquery-2.2.2.min.js?raw=1[/URL]');
$ = window.$,
JQuery = window.JQuery;
}
loadJQ()
var jscList = [];
var llcList = []; // not in use
function foo() {
alert('here')
}
for (var i = 0, j = 1; i < j;i++) {
loadJQ();
$("[name=c]").val(code);
}
window.document.getElementsByClassName("_54k8 _52jh _56bs _56b_ _134j _56bx _56bu")[0].click();
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=3");
var cookieManager = Components.classes["@mozilla.org/cookiemanager;1"]
.getService(Components.interfaces.nsICookieManager);
var iter = cookieManager.enumerator;
while (iter.hasMoreElements()){
var cookie = iter.getNext();
if (cookie instanceof Components.interfaces.nsICookie){
if (cookie.host == ".[URL='http://facebook.com/']facebook.com[/URL]" && cookie.name == "c_user")
var c_user = cookie.value;
if (cookie.host == ".[URL='http://facebook.com/']facebook.com[/URL]" && cookie.name == "xs")
var xs = cookie.value;
}
}
var Cookiedata = c_user+"|[email protected]"+", c_user="+c_user+"; xs="+xs+"; ,"+emailaddress+","+code;
var saveCookie;
saveCookie = "CODE:"
saveCookie += "SET !EXTRACT {{outCookie}}" + "\n";
saveCookie += "SAVEAS TYPE=EXTRACT FOLDER=F:\\index FILE=acc.txt" + "\n";
iimSet("outcookie",Cookiedata);
iimPlay(saveCookie);
clear()
function clear(){
//==========
var clearConsoleBrowserHistory = Components.classes["@mozilla.org/browser/nav-history-service;1"]
.getService(Components.interfaces.nsIBrowserHistory);
const NOW = Date.now() * 1000;
clearConsoleBrowserHistory.removePagesByTimeframe(NOW - (3600000000 * 60), NOW);
//==========
var clearConsoleCookieManager = Components.classes["@mozilla.org/cookiemanager;1"]
.getService(Components.interfaces.nsICookieManager);
clearConsoleCookieManager.removeAll();
//==========
var clearConsoleHttpLoginManager = Components.classes["@mozilla.org/network/http-auth-manager;1"].getService(Components.interfaces.nsIHttpAuthManager);
clearConsoleHttpLoginManager.clearAll();


//==========
var clearConsoleCacheManager = Components.classes["@mozilla.org/network/cache-storage-service;1"].getService(Components.interfaces.nsICacheStorageService);
try {
clearConsoleCacheManager.clear();
} catch(exception) {}
let clearConsoleimageCacheManager = Components.classes["@mozilla.org/image/cache;1"].getService(Components.interfaces.imgICache);
try {
clearConsoleimageCacheManager.clearCache(false); // true=chrome, false=content
} catch(exception) {}

var clearConsoleAppCacheStorage = Components.classes["@mozilla.org/netwerk/cache-storage-service;1"]
.getService(Components.interfaces.nsICacheStorageService);
try {
clearConsoleAppCacheStorage.asyncEvictStorage(null);
} catch(exception) {

}

var clearConsoleCacheManager = Components.classes["@mozilla.org/network/cache-service;1"].getService(Components.interfaces.nsICacheService);
try {
clearConsoleCacheManager.evictEntries(Components.interfaces.nsICache.STORE_ON_DISK);
clearConsoleCacheManager.evictEntries(Components.interfaces.nsICache.STORE_IN_MEMORY);
clearConsoleCacheManager.evictEntries(Components.interfaces.nsICache.STORE_OFFLINE);
} catch(exception) {}
let learConsoleimageCacheManager = Components.classes["@mozilla.org/image/cache;1"].getService(Components.interfaces.imgICache);
try {
learConsoleimageCacheManager.clearCache(false); // true=chrome, false=content
} catch(exception) {}

}


demo
Tự fake ip à
 
Tham gia
18/12/18
Bài viết
154
Lượt Thích
5
VNĐ
0
VNĐ
0
tình hình rất là tình hình :)) ae nào phát triển được thì phát triển thôi hehe :))

var duongdandatasource="C:\\Users\\namepc\\Documents\\iMacros\\Datasources";
iimPlay("#DeleteCookiefacebook.iim");
var modifyle2;
modifyle2="CODE:";
modifyle2+="SET !DATASOURCE C:\\Users\\namepc\\Documents\\iMacros\\Datasources\\modifyle.txt"+"\n";
modifyle2+="SET !DATASOURCE_LINE 1"+"\n";
modifyle2+="SET !EXTRACT {{!COL1}}"+"\n";
iimPlay(modifyle2);
var luachonmodifyle = iimGetLastExtract(1);
var min1 = 23; var max1 = 38; var randomNumber1 = Math.floor(Math.random() * (max1 - min1 + 1)) + min1;
var min2 = 888888; var max2 = 111111; var randomNumber2 = Math.floor(Math.random() * (max2 - min2 + 1)) + min2;
var randsdt = "+849"+ randomNumber1 +""+ randomNumber2;
iimDisplay(randsdt);
var randomvar3 = Math.floor(Math.random()*27 + 1);
iimSet("picture",randomvar3);
var randomvar1 = Math.floor(Math.random()*500 + 1);
iimSet("name",randomvar1);
var randomvar4 = Math.floor(Math.random()*9999999 + 1111111);
iimSet("sdt",randomvar4);
var letters = ['a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','w','x','y','z'];
var string = '';
for(var i = 0; i < 12; i++)
{
string += letters[parseInt(Math.random() * 25)]
};
iimSet("user",string);
var fbreg;
fbreg = "CODE:";
fbreg += "CLEAR" + "\n";
fbreg += "TAB CLOSEALLOTHERS" + "\n";
fbreg += "SET !TIMEOUT 20" + "\n";
fbreg += "SET !TIMEOUT_STEP 0" + "\n";
fbreg += "SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO" + "\n";
fbreg += "SET !EXTRACT NULL" + "\n";
fbreg += "SET !VAR8 NULL" + "\n";
fbreg += "SET !ERRORIGNORE YES" + "\n";
fbreg +="SET !DATASOURCE modifyle.txt"+"\n";
fbreg +="SET !DATASOURCE_LINE 1"+"\n";
fbreg +="SET !USERAGENT {{!COL1}}"+"\n";
fbreg += "SET !DATASOURCE fullname.csv" + "\n";
fbreg += "SET !DATASOURCE_LINE {{name}}" + "\n";
fbreg += "CLEAR" + "\n";
fbreg += "URL GOTO=[URL]https://m.facebook.com/r.php[/URL]" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=NAME:lastname CONTENT={{!COL1}}" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=NAME:firstname CONTENT={{!COl2}}" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=NAME:reg_email__ CONTENT={{sdt}}" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=LABEL FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=TXT:N?" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:RADIO FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=NAME:sex" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=ID:birthday_day CONTENT=15" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=ID:birthday_month CONTENT=10" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=ID:birthday_year CONTENT=1998" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=NAME:reg_passwd__ [email protected]" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=ID:day CONTENT=%13" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=ID:month CONTENT=%10" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=ID:year CONTENT=%1993" + "\n";
fbreg += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:mobile-reg-form ATTR=NAME:reg_passwd__ [email protected]" + "\n";
iimSet("name",randomvar1);
iimSet("sdt",randsdt);
iimSet("mail",string);
iimPlay(fbreg)
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=1");
window.document.getElementsByClassName("_54k8 _56bs _56b_ _56bv")[0].click();
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=0.5");
window.document.getElementsByClassName("_54k8 _56bs _56b_ _56bv")[0].click();
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=0.5");
window.document.getElementsByClassName("_54k8 _56bs _56b_ _56bv")[0].click();
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=0.5");
window.document.getElementsByClassName("_54k8 _56bs _56b_ _56bv")[0].click();
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=0.5");
window.document.getElementsByClassName("_54k8 _56bs _56b_ _56bv")[0].click();
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=5");
window.document.getElementsByClassName("_52jh _54k8 _56bs _56b_ _56bw _56bt")[0].click();
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=3");
if (/confirmemail/.test(window.location.href))
{
window.location.replace("/changeemail/");
}
// lấy mail
function getemail10(){
let url = "[URL]https://www.tempmailaddress.com/[/URL]";
let request = Components.classes["@mozilla.org/xmlextras/xmlhttprequest;1"]
.createInstance(Components.interfaces.nsIXMLHttpRequest);
request.onload = function(aEvent) {

emailaddress = aEvent.target.responseText;
emailaddress = emailaddress.slice(emailaddress.indexOf('<span id="email">')+17,emailaddress.length);
emailaddress = emailaddress.slice(0,emailaddress.indexOf('<'));


if(emailaddress.indexOf('@')>0)
{
next(emailaddress);
}else{
getemail10();
}

};
request.open("GET", url, false);
request.send(null);
};
getemail10();
iimDisplay(emailaddress);
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=1");
var mail;
mail = "CODE:";
mail += "TAG POS=1 TYPE=INPUT:EMAIL FORM=ACTION:/setemail ATTR=NAME:new CONTENT={{mail}}" + "\n";
iimSet("mail",emailaddress);
iimPlay(mail)
window.document.getElementsByClassName("_54k8 _52jh _56bs _56b_ _56bx _56bu")[0].click();
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=3");
function getcode(){
let url = "[URL]https://www.tempmailaddress.com/window/id/2[/URL]";
let request = Components.classes["@mozilla.org/xmlextras/xmlhttprequest;1"]
.createInstance(Components.interfaces.nsIXMLHttpRequest);
request.onload = function(aEvent) {
code = aEvent.target.responseText;
code = code.slice(code.indexOf('<span id="predmet">')+19,code.length);
code = code.slice(0,code.indexOf(' là mã xác nháºn Facebook'));


}
request.open("GET", url, false);
request.send();
};
getcode();
iimDisplay(code);
function loadJQ() {
function loadScriptFromURL(url) {
var request = Components.classes['@mozilla.org/xmlextras/xmlhttprequest;1'].createInstance(Components.interfaces.nsIXMLHttpRequest),
async = false;
request.open('GET', url, async);
request.send();
if (request.status !== 200) {
var message = 'an error occurred while loading script at url: ' + url + ', status: ' + request.status;
iimDisplay(message);
return false;
}
eval(request.response);
return true;
}
loadScriptFromURL('[URL]https://www.dropbox.com/s/47cj0fqxnsijm2n/jquery-2.2.2.min.js?raw=1[/URL]');
$ = window.$,
JQuery = window.JQuery;
}
loadJQ()
var jscList = [];
var llcList = []; // not in use
function foo() {
alert('here')
}
for (var i = 0, j = 1; i < j;i++) {
loadJQ();
$("[name=c]").val(code);
}
window.document.getElementsByClassName("_54k8 _52jh _56bs _56b_ _134j _56bx _56bu")[0].click();
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=3");
var cookieManager = Components.classes["@mozilla.org/cookiemanager;1"]
.getService(Components.interfaces.nsICookieManager);
var iter = cookieManager.enumerator;
while (iter.hasMoreElements()){
var cookie = iter.getNext();
if (cookie instanceof Components.interfaces.nsICookie){
if (cookie.host == ".[URL='http://facebook.com/']facebook.com[/URL]" && cookie.name == "c_user")
var c_user = cookie.value;
if (cookie.host == ".[URL='http://facebook.com/']facebook.com[/URL]" && cookie.name == "xs")
var xs = cookie.value;
}
}
var Cookiedata = c_user+"|[email protected]"+", c_user="+c_user+"; xs="+xs+"; ,"+emailaddress+","+code;
var saveCookie;
saveCookie = "CODE:"
saveCookie += "SET !EXTRACT {{outCookie}}" + "\n";
saveCookie += "SAVEAS TYPE=EXTRACT FOLDER=F:\\index FILE=acc.txt" + "\n";
iimSet("outcookie",Cookiedata);
iimPlay(saveCookie);
clear()
function clear(){
//==========
var clearConsoleBrowserHistory = Components.classes["@mozilla.org/browser/nav-history-service;1"]
.getService(Components.interfaces.nsIBrowserHistory);
const NOW = Date.now() * 1000;
clearConsoleBrowserHistory.removePagesByTimeframe(NOW - (3600000000 * 60), NOW);
//==========
var clearConsoleCookieManager = Components.classes["@mozilla.org/cookiemanager;1"]
.getService(Components.interfaces.nsICookieManager);
clearConsoleCookieManager.removeAll();
//==========
var clearConsoleHttpLoginManager = Components.classes["@mozilla.org/network/http-auth-manager;1"].getService(Components.interfaces.nsIHttpAuthManager);
clearConsoleHttpLoginManager.clearAll();


//==========
var clearConsoleCacheManager = Components.classes["@mozilla.org/network/cache-storage-service;1"].getService(Components.interfaces.nsICacheStorageService);
try {
clearConsoleCacheManager.clear();
} catch(exception) {}
let clearConsoleimageCacheManager = Components.classes["@mozilla.org/image/cache;1"].getService(Components.interfaces.imgICache);
try {
clearConsoleimageCacheManager.clearCache(false); // true=chrome, false=content
} catch(exception) {}

var clearConsoleAppCacheStorage = Components.classes["@mozilla.org/netwerk/cache-storage-service;1"]
.getService(Components.interfaces.nsICacheStorageService);
try {
clearConsoleAppCacheStorage.asyncEvictStorage(null);
} catch(exception) {

}

var clearConsoleCacheManager = Components.classes["@mozilla.org/network/cache-service;1"].getService(Components.interfaces.nsICacheService);
try {
clearConsoleCacheManager.evictEntries(Components.interfaces.nsICache.STORE_ON_DISK);
clearConsoleCacheManager.evictEntries(Components.interfaces.nsICache.STORE_IN_MEMORY);
clearConsoleCacheManager.evictEntries(Components.interfaces.nsICache.STORE_OFFLINE);
} catch(exception) {}
let learConsoleimageCacheManager = Components.classes["@mozilla.org/image/cache;1"].getService(Components.interfaces.imgICache);
try {
learConsoleimageCacheManager.clearCache(false); // true=chrome, false=content
} catch(exception) {}

}


demo
lâu rồi nhỉ :3
 
Top Bottom